LAURA VAN DEN BROEK
Japanse manuele therapie voor lichaam en geest

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens; 
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. 

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming; 
• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid; 
• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing; 
• een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. 

Privacy op de zorgfactuur 
Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kan declareren bij je zorgverzekeraar: 
• naam, adres en woonplaats 
• geboortedatum 
• de datum van de behandeling 
• een korte omschrijving van de behandeling: ‘shiatsubehandeling’
• de kosten van het consult

Rechten en klachten
Je kunt:
• vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over je worden verwerkt en toegang tot je opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
• vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die je vrijwillig aan mij hebt verstrekt.
• mij verzoeken je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.
• bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.
• mij verzoeken het verwerken van je persoonsgegevens te beperken.

Mocht je desondanks klachten hebben over de wijze van omgaan met je gegevens, en er in een gesprek met mij niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de beknopte versie van de privacyverklaring, een uitgebreide versie vind je hier

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram