LAURA VAN DEN BROEK
Japanse manuele therapie voor lichaam en geest

Algemene voorwaarden behandeling

- De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

- De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

- De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

- De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens. Echter met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

- De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

- De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

- Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

- De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van  € 85,00 voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 85,00 (lang consult) of € 58,00 (kort consult) per sessie hierop volgend. 

- Betalingswijze van de behandelingen is per pin of contant per consult.

- De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit geldt ongeacht de reden voor afzegging, dus ook bij vergeten afspraken, ziekte enzovoort.

- Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot het secretariaat van de Shiatsu Vereniging Nederland (SVN). De cliënt heeft vervolgens de keuze of hij/zij de klacht binnen de SVN wil bespreken met een vertrouwenspersoon, of zich wil wenden tot een klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SCAG. Voor het tuchtrecht kan de cliënt zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.

- Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.


- Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram